Student members
  • Ryo Kato, President of SPIE Student Chapter
  • Kenta Temma, Vice-president of SPIE Student Chapter
  • Shunsuke Maeda, Treasurer of SPIE Student Chapter
  • Toshiki Kubo, President of OSA Student Chapter
  • Kota Koike, Vice-president of OSA Student Chapter
  • Kentaro Nishida, Treasurer of OSA Student Chapter
  • Atsushi Nakayama, Secretary
  • Shota Inoue, Aoi Mochizuki, Web master
  • Rhea Sam
  • Bishwajeet Singh Bhardwaj
  • Ravi Yadav
  • Fangfang Tai
  • Qiye Li
  • Asyuya Takemoto
  • Suguru Shimomura
  • Daigo Oue
  • Shun Igarashi
  • Masaki Taniguchi
  • Masahiro Yagyu
  • Yuta Kaseyama
  • Kota Ogisawa
  • Masato Ota
  • Toshinori Kono
  • Takeshi Sugiyama
  • Shunsuke Nakamura
  • Koki Taguchi
  • Akihiro Kawano
  • Hirokazu Tanaka
  • Tomoya Yoshida
Faculty adviser


2015 Chapter Officers
  • Natsuo Taguchi, President
  • Aya Hashimoto, Vice-President
  • Den Ka, Accountant
  • Wataru Kamo, Secretary, Webmaster
2014 Chapter Officers
  • Takayuki Umakoshi, President
  • Yoshiro Ohashi, Vice-President
  • Kazuki Bando, Accountant
  • Takumasa Sekiya, Secretary, Webmaster
2013 Chapter Officers
  • Shota Ushiba, President
  • Toshihiro Mino, Vice-President
  • Takayuki Umakoshi, Accountant
  • Masashi Miyata, Secretary
2012 Chapter Officers
  • Yosuke Ueba, President
  • Reiko Maehara, Vice-President
  • Shota Ushiba, Accountant
  • Toshihiro Mino, Secretary
2011 Chapter Officers
  • OSA
  • Kazumasa Uetsuki, President
  • Yosuke Ueba, Vice-President
  • Shota Ushiba, Accountant
  • Takayuki Umakoshi, Secretary
  • SPIE
  • Mitsuhiro Honda, President
  • Yoshiro Ohashi, Vice-President
  • Shota Ushiba, Accountant
  • Toshihiro Mino, Secretary
2010 Chapter Officers
  • Kazumasa Uetsuki, President
  • Yosuke Ueba, Vice-President
  • Shota Ushiba, Accountant
  • Yoshito Okuno, Secretary
2009 Chapter Officers
  • Jun Ando, President
  • Yasuaki Kumamoto, Vice-President
  • Takeo Minamikawa, Vice-President
  • Masahito Yamanaka, Accountant
  • Kazumasa Uetsuki, Secretary
Past members
  • Takeo Minamikawa
  • Masahito Yamanaka
  • Kazumasa Uetsuki
  • Shiro Yamazaki
  • Masaya Okada
  • Mitsuhiro Honda
  • Hiroyuki Morimura
  • Yosuke Ueba
  • Reiko Maehara
  • Taichi Furukawa
  • Wilzuard Yonan
  • Yoshito Okuno
  • Keisuke Nose
  • Yida Hsieh
  • Yusuke Shiozaki
  • Shota Ushiba
  • Kentaro Mochizuki
  • Yasuo Yonemaru
  • Kozue Watanabe
  • Takanori Mimoto
  • Ryuji Shimomura
  • Kyou Jyo
  • Shoichiro Fukushima
  • Mai Higuchi
  • Satomi Tagami
  • Junpei Hirohata
  • Tatsuya Fujimoto
  • Kumiko Uegaki
  • Chikako Ninagawa
  • Roy Sourav