Student members
 • Natsuo Taguchi, President
 • Aya Hashimoto, Vice-President
 • Den Ka, Accountant
 • Wataru Kamo, Secretary
 • Takumasa Sekiya, Webmaster
 • Kazuki Bando
 • Harsono Cahyadi
 • Nikolaos Panteleimon Diamantopoulos
 • So Fujiwara
 • Ken Ito
 • Taeho Lee
 • Imad Maouli
 • Toshihiro Mino
 • Masashi Miyata
 • Takuya Murakawa
 • Amiri Mziray
 • Tomotaka Nagashima
 • Yoshiro Ohashi
 • Ryosuke Oketani
 • Bikas Ranjan
 • Yosuke Sakai
 • Takayuki Umakoshi
 • Gihan Weerasekara
Faculty adviser Postdoc Advisers


2014 Chapter Officers
 • Takayuki Umakoshi, President
 • Yoshiro Ohashi, Vice-President
 • Kazuki Bando, Accountant
 • Takumasa Sekiya, Secretary, Webmaster
2013 Chapter Officers
 • Shota Ushiba, President
 • Toshihiro Mino, Vice-President
 • Takayuki Umakoshi, Accountant
 • Masashi Miyata, Secretary
2012 Chapter Officers
 • Yosuke Ueba, President
 • Reiko Maehara, Vice-President
 • Shota Ushiba, Accountant
 • Toshihiro Mino, Secretary
2011 Chapter Officers
 • OSA
 • Kazumasa Uetsuki, President
 • Yosuke Ueba, Vice-President
 • Shota Ushiba, Accountant
 • Takayuki Umakoshi, Secretary
 • SPIE
 • Mitsuhiro Honda, President
 • Yoshiro Ohashi, Vice-President
 • Shota Ushiba, Accountant
 • Toshihiro Mino, Secretary
2010 Chapter Officers
 • Kazumasa Uetsuki, President
 • Yosuke Ueba, Vice-President
 • Shota Ushiba, Accountant
 • Yoshito Okuno, Secretary
2009 Chapter Officers
 • Jun Ando, President
 • Yasuaki Kumamoto, Vice-President
 • Takeo Minamikawa, Vice-President
 • Masahito Yamanaka, Accountant
 • Kazumasa Uetsuki, Secretary
Past members
 • Takeo Minamikawa
 • Masahito Yamanaka
 • Kazumasa Uetsuki
 • Shiro Yamazaki
 • Masaya Okada
 • Mitsuhiro Honda
 • Hiroyuki Morimura
 • Yosuke Ueba
 • Reiko Maehara
 • Taichi Furukawa
 • Wilzuard Yonan
 • Yoshito Okuno
 • Keisuke Nose
 • Yida Hsieh
 • Yusuke Shiozaki
 • Shota Ushiba
 • Kentaro Mochizuki
 • Yasuo Yonemaru
 • Kozue Watanabe
 • Takanori Mimoto
 • Ryuji Shimomura
 • Kyou Jyo
 • Shoichiro Fukushima
 • Mai Higuchi
 • Satomi Tagami
 • Junpei Hirohata
 • Tatsuya Fujimoto
 • Kumiko Uegaki
 • Chikako Ninagawa
 • Roy Sourav